दुस्रोक डवुन लोड्क

इग्गेटल मिरट दुस्रोक डवूनलोड्क येता वच्चो।

  • इगे बगवंतना वेसुडि केंज्ले अडियो मंता
  • गोंडि बासता बयबिल मी पोंदगा लोड कय्ले (JAVA मंदा लागर)
  • बगवंतना वेसुडिता डगुक डवुन लोड्क किय्ले मिरट इगे क्लिक कीम्ट
  • उंडे मीकुन बवे कोया पुस्क पह्जे मत्तेके इगे क्लिक कीम्ट
  • कोयाता डिक्सानारि सूडन साटि इगे क्लिक कीम्ट