पवित्रा बैबिल वाचि कियवल

इंके वेरि बय्‌बिल‌ता पूना बागम्नंग पुस्तकाल्क‌नल लग-बग अर्दो पुस्तकाल्क कोया बासाते लिहि कीसि मंतंग।

बय्‌बिलतगा पूरो साट सारुंग (६६) पुस्तक मंतंग। इद ग्रंतुन रोपो पडाना बागम अनि पूना बागम इन्वलिक रंड बागम्क मंतंग। पडाना बागमनगा पूरो तीसा नोव (३९) अनि पूना बागमनगा वीसा येडुंग (२७) पुस्तक मंतंग। पडाना बागमनगा येसुना जल्मा आय्वक मंनेके बातल बहन जर्ग‌ता अद लिहि कीसि मंता। पूना बागमनगा येसु जल्मा आता पेजे बातल बहन जर्ग‌ता इंवडुन बारेते लिहि कीसि मंता। इव पूरो पुस्तक बगवनतल माकुन बचोर लाड कीनतोर इंवडुन बारेते वेहंतंग।