डनडरि

मा कोय्तुर्कुन साल पूरो हर महिना उंदि-रंड्तेर सड्क मनदनतंग। अव सम्दो सड्कनगटल डगुर सड दिवडि। पदमल पूरि काको अनि रावुड्क इन्वलिक पेन्कुन सेवा कियले, कोडल, मल बूराने तयर कीतंग टोपिंग, रोकलिक, जनवरतंग तोल्क, परा, वेट्टे, तुडुम, डप्क अनि चच्चोय कोलाना पूजा पतेरा कींतेर।

बोगित नेटि गुसड्क अनि दिक्डियलिर येसेल्क येत्ता पेजे, कोलबोडि आनल् वेरि अव पेन्कना पूजा कीसेरेन मनदंतेर। इव दिवोस्कनगा मा लोकुर डनडरि पिय्सि दुस्रो नाटे सोन्वल, अद नाटनुर तमगा वायवल, मान-पान येत्वल बेय चोकोट ताक्सेर मंता।