केस्लपूरा जत्रा

मावा तेलंगानत रोपो नाल्वेन सगा, सिय्वेन सगा, सार्वेन सगा अनि येड्वेन सगातुर कोयतुर मनदनतेर। वीर्गटल येड्वेन सगातुर आय्वल मेस्रम कान्‌दानतुरा पेर्सा पेन इद नागोबल आंदु। बति मावा रास्टम्नुरे आय्वा, दुस्रोक रास्टल्क‌नल गिर वेलेटिर कोयतुर वासि, नागोबाना पूजा-पतेरा कींतेर। इद जत्रा हर साल पूस महिना मनदंता। मेस्रुरंग पूनंग कोर्यकना बेटि, सम्दिर मेस्रुर मीरे मासि कार्वय्क तुंग्वल जर्गनता। दुस्रुर सम्दिर पर्जा नागोबन नारेल्क, डारि-बेलिंग, हुंडि अनि दुस्रोक मोक कंडि कीसि, पूजंग-पतेरंग कीसि दानतेर।