मरमींग

मा लोकुरगा मर्मिन वेले विलुवा सीनतेर। मा समाजनगा इव मर्मिंग इंके नालुंग तीर्कने जर्ग्‌सेर मंतंग: मर्मिंग आय्वल, पाट आय्वल, सिय्वर सोन्वल, सोडिसि सोन्जि मर्मिंग आय्वल। सादरन मर्मिनगा पेडिना सूड्वल आता पेजे काजे-कोब्रे कीनतेर। काजे-कोब्रेतुन नेटि बनटितंग मर्मिंग इन्वल दिनम टरि कीनतेर। लग्डिन रंड –मूंड रोज्कुन मुने अवना-जावा कीसि नोव्रि-नोव्रल कीनतेर। लग्डिंग, कोडा-कुक्डि, देवा-देवि, पारि जेवुन, मनडा सूडले वायवल … इन्वलिक कायदंग मनदनतंग।