माकुन बचि किय्वल सक्ति

इद पुस्तकनगा लिहि कितंग गोस्टिंग बैबिलतगा मन्वल मार्क लिहि कीता चोकोट्ना कबुर इन्वल पुस्तगनगा मंतंग। इगे सम्दिर साटि बगवंतल वेह्तंग गोस्टिंग मंतंग।

इद पुस्तकुन रोपो बतल बतल मंता?

 • येसु चोकोट्ना कबुर पिय्सि वाय्वल
 • बूतकुन तेंडसि पूडवल अदिकार येसुन मंता
 • येडकि-दुक वालिर्कुन येसु चोकोट किय्वल
 • पापकुन मापि कियवल अदिकार येसुन मंता
 • वडि दूनदडुन आपुसिय्वल सक्ति येसुन मंता
 • येसु प्रबु सातुर्कुन नेनडुस्वल
 • मायनंगने करबपान मंदंता इंजेर येसु वेह्‍वल
 • येसु बगवनतनोर मरि आनदुर
 • सम्दिनगटल डगुर हुकुम
 • येसुन जक्कन साटि हव्लि किय्वल
 • येसुन मरनता सिक्सा वाट्वल
 • येसुन मोद्ना सिल्वातगा टांगि किय्वल
 • येसुन माति किय्वल
 • येसु नेंड्वल
 • सम्दिर साटि चोकोट्ना कबुर