येसुना विंति कियले

इव पूनंग पाटंग केंचि, येसुये कलिगडि कीतोर जीवातोर माल्कल इंजेर करि कीसि, येसुना बाव-बक्तितगा मिरट बडे मायना इंजेर इगे इरतोम।