dandari

ma koythurkun sal puro har mahina undhi-randther sadk mandhanthang. av samdho sadk‌nagatal dagur sad dhivadi. padhmal puri kako ani ravudk invalik penkun seva kiyle, kodal, mal burane thayar kithang toping, rokalik, janvarthang tholk, para, vette, thudum, dapk ani caccoy kolana puja pathera kinther.

bogith neti gusadk ani dhikdiyalir yeselk yettha peje, kolabodi anal veri av penk‌na puja kiseren mandhanther. iv dhivosk‌naga ma lokur dandari piysi dhusro nate sonval, adh natnur thamga vayval, man-pan yethval bey cokot thakser mantha.