dhusrok davun lodk

iggetal mirat dhusrok davun lodk kiya vacco.

  • ige bagavanthana vesudi kenjle adiyo mantha
  • gondi basatha bay‍bil mi pondhaga lod kiyle (java mandha lagar)
  • bagavanthana vesuditha daguk davun lodk kiyle mirat ige klik kimt
  • unde mikun bave koya pusthak pahje mattheke ige klik kimt
  • koyatha diksanari sudan sati ige klik kimt