id koya basata anlayin ron andu

idh veb sayt sirip koythur satine thayar kithom. idhenaga ma basathun barethe velle cijk manthang. av bav-bav ittheke diksaniri, dhusrok basang kariyan sati gondi basa pusthak, mavang sadk, mavang vesuding, mavang patang ani dhusrok-dhusrok mavang pusthak, vidiyong gir manthang.
idh veb sayt‌naga manvalik samdho sudsi, punang-punang cijk kari kisi, idhen barethe dhusrurkun gir nime vehana injer koranthom.