makun baci kiyval sakthi

idh pusthaknaga lihi kithang gosting baibilthaga manval mark lihi kitha cokotna kabur inval pusthaknaga manthang. ige samdhir sati bagavanthal vehthang gosting manthang. idh pusthakun ropo bathal bathal mantha?

yesu cokotna kabur piysi vayval
buthkun thendsi pudval adhikar yesun mantha
yedkidhuk valirkun yesu cokot kiyval
papkun mapi kiyval adhikar yesun mantha
vadi dhundhadun apusiyval sakthi yesun mantha
yesu prabu sathurkun nendusval
maynanagane karab‍pan mandhantha injer yesu vehval
yesu bagavanthanor mari andhur
samdhinagatal dagur hukum
yesun jakkan sati havli kiyval
yesun marantha siksa vatval
yesun modhna silvathaga tangi kiyval
yesun mathi kiyval
yesu nendval
samdhir sati cokotna kabur