mava koya parja

thelangana rastam ayvak maneke koythura janoba 2,75,000 andhhra pradheśnaga mattha. adhilabadh jilathaga lag-bag 1,74,649 koyang vadk‌valir manther. ma koya koythur samdhir gir punur bore sotther ittheke vura man-pan vele cokot kinther.