mava tholetha lipi

pendhor lingu (nar‌: gunjada. mandal: narnur. jilla: adhilabadh) tholle 1942 thaga, mava gondi lipitha pusthak lihi kithor. adhe natnor, kotnaka jangu, 2007 thaga, idh tholletha gondi lipitha pusthak ma sati vaci kithor. vor vaci kineke rikarding kisi irthom. mirat gir igetal kenja vacco.