mava yeriya

mava jilatha porol adhilabadh. 2011 saldha janoba 2,741,239 matther. idh jillathaga keda ani jathi-janvar vele mantha. ige kuntala jalapatham (kuntelatha bodhra), poccera jalapatham (pocceratha bodhra), basaratha sarasvathi dhevina mandhir, kaval kedathaga manval janvar‌tha park, nirmal‌thang bom'mang, kerameri ani nirmal‌thang gatk‌na rod… ithang jagang unde vele manthang.