puna niyam‌nang vidiyong

yesu kristhuna jalmathun barethe ani bathal bahan kithor invadun barethe mirat iv vidiyonaga karikinthit.