svarg‌na asa

undhi natnal sunil, jeyanthi invalir thadhal ani selad patnamne sonji navkari kisi piskat injer beye babon vehvakne sodiyanther. the vur sonval rel gadithaga raju inval maynal bete masi, vurkun bagavanthan barethe vesudi vehci thirisi vurer aval babonaga thacci suti kinthor. "bagavanthana carnathal thapthur ma samdhirkun bagavanthal baccor maya kinthor" inval idh vidiyo sudsi kari kimt.