thir-thirk‌nang pusthak

iv samdho pusthakun vaci kisi kari kim! iv pusthaknaga klik kitheke davun‌lod suru antha. iv pusthakna pejithaga klik kitheke vaci kiyle an‌layin vopen antha. idh pusthaknaga cudduk-cudduk vesuding manthang. puna puning vaci kiyvalir sati cokot manthang. idh pusthaknaga ma koya koythur kiyvalik sadk‌ lihi kisi manthang. idh pusthaknaga ma koya koythur vehthang vesuding lihi kisi manthang. idh pusthaknaga mavang vesuding lihikisi manthang. heman‌darp‌ sab thole koythurga manji lihi kithang patang andhung. iv patang varle ani kenjle cokot manthang.