yesuna sinima

bagavanthana sari bule masi, maynalir papnaga arsi, pathadthaga sonjer manther injer sonc kisi, bagavanthal idh dharthurith poro thanvor marin sari kithor. vor samdho penk‌nagatal bahan alag matthor? ani jagdhuniyathaga bore kiya paror athang maymathang kamk bahan kisi thohthor invale idh sinima. inke veri paripancamnaga 1,100 basanther adhik basane idh sinamathun anuvadh kither. vele basane ani veletir lokur sudtha sinima injer carithraga niltha. idh sinimathun 1979va saldhaga thayar kither. bathi 2014 saldhaga ma koya basathe idhen thayar kithom.

idhen sudsi, yesu ma sati bathal kithor inval kari kim.

adhilabadh koya basathe yesuna sinima ani adiyo mantha

ige klik kitheke jisas pilim midiya vebsaitnaga sondha vacco.