అపొస్తుల్క్‌నంగ్ కార్వయ్క్

పుస్తకున్ బారెతె వొడ్కి అరుస్వల్ గొస్టి
ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొన పొరొల్: లూక డాక్టర్
లిహి కీత సాల్: కిరిస్తు సకమ్ లగ్-బగ్ 60-63 సాల్కున్ నడ్డుమ్.
ముక్కె గొస్టి:
కిరిస్తు సింగర్ దీప్నెకె సొత్త పెజె తన్వ ఆత్మ సక్తితున్ బక్తలిర్గ సారి కీసి బాతంగ్ మయ్మతంగ్ అని అద్బుత్ కార్వయ్క్ కియుస్తొర్. ఇతెకె సాతుర్ వూర్, యెడ్కి-దుక్నుర్, కెయ్-కాల్క్ అర్తుర్ అని కూటలిర్కున్ బద్ తీర్దె యేసు పర్బు చొకొట్ కీతొర్ ఇన్వలిక్ వెల్లె కార్వయ్క్ దుస్రొ-దుస్రొ పర్జత్ నడ్డుమ్ జర్గ్‌తంగ్.
ఇంకె గిర్ జర్గ్‌సెర్ మంతంగ్ ఇంజెర్ ఇవెన్ బారెతె నిరుపన్ కీసెర్ డాక్టర్ లూకల్ తియొపిలా ఇన్వల్ డగుర్ అదికారిన్ ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్. బద్ తీర్దె బగవంతన కబుర్ పూరొ జగ్దునియతుర్ లోకుర్ సాటి, వూర్ సింగర్ దీప్నగ ఈస దార్క్ ఆయన్ సాటి పగ్రె మాత. వాచి కియ్వలిర్ మరట్ గిర్ యేసునగ బరొస కీకట్తె, వూర్ సమ్దిర్ బరొబర్ సింగర్ దీప్నగ సొంజి, మా జీవతొర్ బాబొన్ సంగ మంద పరంతట్. ఇద్ పుస్తక్ పూరొ వాచి కీసి కుల్లకుల్ల కరి కీకిట్ ఇంజెర్ కోర్సెర్ మంతొమ్. దనెవాద్!