ఆదికాండము

కలి గడె మాయ్వడ వొడ్కి అరుస్వల్ గొస్టి
మరట్ పొరొ సూడ్తెకె దిస్వల్ హాబర్ అని అద్ హాబడల్ దిహతున్ రొపొ మాకున్ వేడ్చి అని గర్మి సీసెర్ బస్కెట్ గిర్ మన్వల్ పోడ్ద్. రాతున్ వేడ్చి సీసెర్ మన్వల్ నెలెంజ్, మిన్క్-మిన్క్ మిడ్చెర్ హాబడగ దిస్వలిక్ సుకుక్ బహన్ నివ్డె మాసి మందనుంగ్? బోర్ నివ్డి కీసి మందనిర్ ఇన్వల్ గొస్టి నీకున్ బస్కెన్ వాత కి? ఇవ్ పోడ్ద్ నెలెంజ్ అని సుకుకున్ హిందల్ ఉంది దివొస్. అద్ దివొసున్ రొపొ ఉంది రాత్ అని ఉంది దిహ. వార్దున్ యేడుంగ్ రోజ్క్, సాల్దున్ బార మహినంగ్, సాల్దున్ రొపొ మూంద్ కాలమ్క్ ఇతెకె యెద్ది-గాలుమ్, పిర్-గాలుమ్ అని పీని-గాలుమ్ బహన్ నివ్డె మాతంగ్? ఇవ్ సమ్దొన్ ఇంకె బోర్ తాకుసెర్ మంతొర్?
అహ్నె మరట్ మన్వల్ ఇచొర్ డగుర్ దర్తురిత్ అని అద్ దర్తురిత్ పొరొ పిసెర్ మన్వలిక్ పియంగ్-కాల్క్, పుర్గ్-బుసి, పిటె-పురడ్, కేడత జివ్రస్ అని యేత్ రొపొ మన్వల్ జివ్రస్. ఇవ్ సమ్దొ జివ్రస్ బహన్ నివ్డె మాసి మందర్? అసల్ బోర్ నివ్డి కీసి మందనుర్?
మరట్ దర్తురిత్ పొరొ పిసి మన్లె, ఇద్ మేందొల్ అవన పీటె బోర్ తయర్ కీసి మందనుర్? ఇద్ మేందొడున్ రొపొ మాకున్ జీవ బోన్గటల్ వాసి మందర్? కలి సూడన్ సాటి కడ్క్, సవద్ సూడన్ సాటి వెంజెర్, కేంజన్ సాటి కెవ్క్, కామ్క్ కియన్ సాటి కెయ్క్ అని కాల్క్, సోంచ్ విచర్ కియన్ సాటి బుది-గియన్త ఆత్మ బోర్ మావ మేందొడున్ రొపొ ఇర్సి మందనుర్?
అసల్ మాయ్నలిర పుట్-గడ్మి బహన్ ఆసెర్ మంత?
ఇవ్ సమ్దొ సవల్కున్ బారెతె చొకొట్ కరి కీక ఇన్కి తె ఇద్ పుస్తక్ పూరొ మొదొడల్ తె ఆక్రి వేరి దిహంతె చొకొట్ వాచి కీము.