కేతి

మా కోయ్తుర్‌గటల్ వెలెటిర్ కేడెంగ్-గుటనెకె మంజెర్ పూనంగ్-పూనంగ్ బొమ్మింగ్ పాసెర్ యెవ్స కీసెర్ మందంతెర్. సార్కర్‌త హుకుమతున్ హిందల్ ఇంకె పూనంగ్ బొమ్మింగ్ పాయ్వల్ కమి ఆత. కాపుస్, జొన్న, తూరింగ్, సోయెక్, పెసెల్క్, పుడ్‌పుల్క్, వాయ్నొక్, లెహె జొన్న, సామంగ్-బాడింగ్… పంటంగ్ పండుసీంతెర్.

యెవ్సత్ సాటి సావ్కరనగ అని దలల్క్‌నగ సొంజి, వడ్డినె కొత్తంగ్ యేత్వడున్ హిందల్ మా కోయ్తుర్కున్ వెలె మోసెమ్ జర్గ్‌సెర్ మంత. వూర్ వడ్డిన్ పొరొ వడ్డింగ్ వాడ్సి పండ్త పంట సమ్దొ వూర కెయ్దె ఊమంతెర్. బద్దొ తోడొ-బొహొ మందంత అదెనె కల్క్ ఉంజి, ఆగమ్ కామ్కున్ సాటి కర్చ కీసి మహంతెర్. ఇదెన్ బారెతె మరట్ బహన్ కియన ఇన్వల్ సోంచ్ కియన.