కోయ్తురంగ్ గవంగ్ (సాక్సెయ్క్)

యేసు పర్బున బక్తితగ వాత పెజె, వీర్ బక్తలిర పిస్వడున్ రొపొ యేసు దేవల్ కీతంగ్ మయ్మతంగ్ అని అద్‌బుత్ కార్వయ్క్. యేసున్ నమ్వక్ మున్నె వీర్ బహన్ పిస్తెర్ అని యేసున్ పొరొ బరొస ఇర్త పెజె, పర్బు వీర జిన్గనితున్ బహన్-బహన్ సుద్రి కీతొర్.