ఇద్ కోయ బాసత ఆన్‌లయిన్ రోన్ ఆందు!

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్ సిరిప్ కోయ్తుర్ సాటినె తయర్ కీతొమ్. ఇదెనగ మా బాసతున్ బారెతె వెల్లె చీజ్క్ మంతంగ్. అవ్ బవ్-బవ్ ఇత్తెకె డిక్సనిరి, దుస్రొక్ బాసంగ్ కరియన్ సాటి గోండి బాస పుస్తక్, మావంగ్ సడ్క్, మావంగ్ వేసుడింగ్, మావంగ్ పాటంగ్ అని దుస్రొక్-దుస్రొక్ మావంగ్ పుస్తక్, విడియోంగ్ గిర్ మంతంగ్.
ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌నగ మన్వలిక్ సమ్దొ సూడ్సి, పూనంగ్-పూనంగ్ చీజ్క్ కరి కీసి, ఇదెన్ బారెతె దుస్రుర్కున్ గిర్ నిమె వెహన ఇంజెర్ కోరంతొమ్.