డండారి

మా కోయ్తుర్కున్ సాల్ పూరొ హర్ మహిన ఉంది-రండ్తెర్ సడ్క్ మందన్తంగ్. అవ్ సమ్దొ సడ్క్‌నగటల్ డగుర్ సడ్ దివడి. పద్మల్ పూరి కాకొ అని రావుడ్క్ ఇన్వలిక్ పేన్కున్ సేవ కియ్లె, కోడల్, మల్ బూరనె తయర్ కీతంగ్ టోపింగ్, రోకలిక్, జన్వర్తంగ్ తోల్క్, పర, వెట్టె, తుడుమ్, డప్క్ అని చచ్చొయ్ కోలన పూజ పతెర కీంతెర్.

బోగిత్ నేటి గుసడ్క్ అని దిక్డియలిర్ యేసెల్క్ యేత్త పెజె, కోలబోడి ఆనల్ వేరి అవ్ పేన్క్‌న పూజ కీసెరెన్ మందంతెర్. ఇవ్ దివొస్క్‌నగ మా లోకుర్ డండరి పియ్సి దుస్రొ నాటె సొన్వల్, అద్ నాట్నుర్ తమ్గ వాయ్వల్, మాన్-పాన్ యేత్వల్ బెయ్ చొకొట్ తాక్సెర్ మంత.