తీతు

పవులు ఇన్వల్ బగవంతనొర్ వొరొర్ బోద గురు ఆందుర్. బగవంతల్ వోన్ వెల్లె దేస్క్‌నె సొంజి, లోకుర్కున్ బోద వెహ ఇంజెర్ సారి కీతొర్. తీతు ఇన్వల్ వొరొర్ డియొర్ పవులున్ సంగ మీరె మాసి, యెరుసలెమ్ చహర్తె మందుర్.
యేసున మరన్ ఆసి నేండ్త పెజె, కమి జాద తీస సాల్క్ ఆతుపర్ పవులు ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్. తీతు అని పవులు కెరెతు ఇన్వల్ లంకతె బగవంతన చొకొట్న కబుర్ పర్చర్ కియ్లె సొత్తెర్. కెరెతు లంక సమ్దుర్తున్ నడ్డుమ్ (గ్రీస్ అని టర్కి దేసెల్క్‌న కాలన్ బాజున్) మంత. పవులు తీతున్ సంగ “బక్తలిర్కున్ మదత్ కియన్ సాటి నిమె ఇగె మన్” ఇంజి, కెరెతు లంకతల్ దుస్రొ జాగతె సొత్తొర్.
బగవంతన్ పొరొ విస్వాస్ ఇర్తుర్ తమ్వ జిన్గనితున్ రొపొ బద్ తరికతె అని బహన్ పిసన ఇన్వల్ కరుసీమ్ ఇంజి పవులు తీతున్ వెహ్తొర్. బగవంతన ఇచ్చ తీర్ పిస్తెకె, సదా పిసి మన్వల్ స్వర్గ్‌న జీవ పుటంత ఇంజెర్ ఇద్ పుస్తక్నగ మంత.