తీర్-తీర్క్‌నంగ్ పుస్తక్

కోయ్తుర్ కాండిర్ పుస్తక్ వాచి కీసెర్ మంతెర్ ఇవ్ సమ్దొ పుస్తకున్ వాచి కీసి కరి కీమ్!
ఇవ్ పుస్తక్నగ క్లిక్ కీతెకె డవున్‌లోడ్ సురు ఆంత. ఇవ్ పుస్తక్న పేజితగ క్లిక్ కీతెకె వాచి కియ్లె ఆన్‌లయిన్ వొపెన్ ఆంత.
మొదొడ పుస్తక్ - కరికీకట్ - డవున్‌లోడ్ కియ్లె మొదొడ పుస్తక్ - కరికీకట్ - వాచి కియ్లె

ఇద్ పుస్తక్నగ చుడ్డుక్-చుడ్డుక్ వేసుడింగ్ మంతంగ్.

పూన పూనింగ్ వాచి కియ్వలిర్ సాటి చొకొట్ మంతంగ్.

రెండవ పుస్తక్ - మావంగ్ సడ్క్- డవున్‌లోడ్ కియ్లె రెండవ పుస్తక్ - మావంగ్ సడ్క్- వాచి కియ్లె

ఇద్ పుస్తక్నగ మా కోయ కోయ్తుర్ కియ్వలిక్ సడ్క్‌ లిహి కీసి మంతంగ్.

మూడవ పుస్తక్ - మావంగ్ వేసుడింగ్- డవున్‌లోడ్ కియ్లె మూడవ పుస్తక్ - మావంగ్ వేసుడింగ్- వాచి కియ్లె

ఇద్ పుస్తక్నగ మా కోయ కోయ్తుర్ వెహ్తంగ్ వేసుడింగ్ లిహి కీసి మంతంగ్.

నాల్గవ పుస్తక్ - కరివలిక్ వేసుడింగ్- డవున్‌లోడ్ కియ్లె నాల్గవ పుస్తక్ - కరివలిక్ వేసుడింగ్- వాచి కియ్లె

ఇద్ పుస్తక్నగ మావంగ్ వేసుడింగ్ లిహికీసి మంతంగ్.

కోయ పాటన పుస్తక్ - డవున్‌లోడ్ కియ్లె కోయ పాటన పుస్తక్ - వాచికీసి వార్లె

హెమన్‌డార్ప్‌ సాబ్ తొలె కోయ్తుర్గ మంజి లిహి కీతంగ్ పాటంగ్ ఆందుంగ్.

ఇవ్ పాటంగ్ వార్లె అని కేంజ్లె చొకొట్ మంతంగ్.