దర్మ గ్రంత్ వాచి కీమ్ట్

ఇద్ పేజితగ మిరట్ దర్మ గ్రంతున్ కోయ బాసతె వాచి కియ వచ్చొ.