దుస్రొక్ డవున్ లోడ్క్

ఇగ్గెటల్ మిరట్ దుస్రొక్ డవున్ లోడ్క్ కియ వచ్చొ.

  • ఇగె బగవంతన వేసుడి కెంజ్లె అడియొ మంత
  • గోండి బాసత బయ్‍బిల్ మీ పోందగ లోడ్ కియ్లె (JAVA మంద లగర్)
  • బగవంతన వేసుడిత డగుక్ డవున్ లోడ్క్ కియ్లె మీరట్ ఇగె క్లిక్ కీమ్ట్
  • ఉండె మీకున్ బవె కోయ పుస్తక్ పహ్జె మత్తెకె ఇగె క్లిక్ కీమ్ట్
  • కోయత డిక్సనరి సూడన్ సాటి ఇగె క్లిక్ కీమ్ట్