దుస్రొక్ బాసంగ్ కరిలె

ఇద్ పేజితగ దుస్రొక్ బాసంగ్ కరిలె పుస్తక్ మంతంగ్.

దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: గోండి తెలుగు ఇంగ్లిస్ హింది కొలమి మొదొడ డగుర్ పుస్తక్నగ సియుంగ్ బాసనె లిహి కీసి మంత: గోండి-తెలుగు-ఇంగ్లిస్-హింది-కొలమి.
దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: గోండి తెలుగు ఇంగ్లిస్ హింది కొలమి అని ఇవ్ బాసంగ్ మూంద్ లిపినె లిహి కీసి మంతంగ్.

ఉండె మూంద్ చుడ్డుక్ పుస్తక్ గిర్ మంతంగ్:

తెలుగు లిపితె:

గోండి-తెలుగు-ఇంగ్లిస్

దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: గోండి తెలుగు ఇంగ్లిస్ దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: గోండి తెలుగు ఇంగ్లిస్

ఇంగ్లిస్ లిపితె:

ఇంగ్లిస్-గోండి-తెలుగు

దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: ఇంగ్లిస్ గోండి తెలుగు దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: ఇంగ్లిస్ గోండి తెలుగు

హింది లిపితె:

గోండి-హింది-ఇంగ్లిస్

దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: గోండి హింది ఇంగ్లిస్ దుస్రొ బాసంగ్ కరియన్ సాటి పుస్తక్: గోండి హింది ఇంగ్లిస్