పడన నియమ్‌నంగ్ విడియొంగ్

ఇవ్ విడియొంగ్ హెబ్రి జాతితుర్ తొత్తుర్ అబ్రాహము, ఇస్సాకు అని యోసెపున్ బారెతె వెహ్చెర్ మంతంగ్.