పిలెమోన్

యేసు కిరిస్తునొర్ కబ్రియల్ పవులు జేల్దగ మనెకె ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్. పిలెమోన్తుర్ దాసిర్గటల్ వొనెసీమొన్ ఇన్వల్ దాసి మాయ్నల్ పరర్ ఆసి పవులు మన్వల్ జాగతగ వాతొర్. పవులు యేసున్ బారెత చొకొట్న కబుర్ వెహ్తొర్. తె వోర్ వొనెసీమొన్ యేసున్ పొరొ విస్వాస్ ఇర్తొర్. ఇంకె పవులు వొనెసీమొన్ వోనొర్ మాల్కనగ సారి కీసెర్ మంతొర్. వొనెసీమొన్ ఇతెకె “పాయ్ద సియ్వల్” ఇంజెర్ అర్తమ్. ఇదెన్ మునె వొనెసీమొన్ పిలెమోన్త కామున్ చుక్డి కియ్వన్ దాత్ మత్తొర్. బతి ఇంకె బగవంతన దయ-మయతె పవులున్, పిలెమోన్తున్ అని వీర్గటల్ తెర్ యేసు పర్బున్ తె వెల్లె పాయ్ద సియ్వల్ ఆతొర్. వొనెసీమొన్ మాపి కీసి, కామ్నగ తిరిసి యేతన ఇంజెర్ పిలెమోన్తున్ ఇద్ చిట్టి పవులు లిహి కీతొర్.