పూన నియమ్‌నంగ్ విడియొంగ్

యేసు క్రిస్తున జల్మతున్ బారెతె అని బతల్ బహన్ కీతొర్ ఇన్వడున్ బారెతె మిరట్ ఇవ్ విడియొనగ కరికీంతిట్.