బగవంతన వేసుడి (డగుక్ బాగమ్క్)

ఇగె గిర్ బగవంతన వేసుడిత విడియొంగ్ మంతంగ్. ఇద్ పేజితల్ మీకున్ పహ్జె మత్తెకె ఇవ్ సియుంగ్ డగుక్ బాగమ్‌కున్ డవున్ లోడ్ కియ వచొ.

మొదొడ బాగమ్:

 • మొదొడ గొస్టి
 • కలి గడి కియ్వల్

రెండవ బాగమ్:

 • కయిన్ అని యేబెల్త కుటుంబ పాకెమాయ్వల్
 • నోవహు అని జల్త ప్రలయ్
 • బాబెల్ బురుజ్
 • జాతింగ్ గడె మాయ్వల్

మూడవ బాగమ్:

 • ఈజిప్ట్ సుటి కీసి వాయ్వల్
 • దహ హుకుమ్క్

నాల్గవ బాగమ్:

 • ముక్తి సియ్వన్ బారెతె ప్రవక్తలిర్ వెహ్వల్
 • యేసు సేవ కియ్వల్

అయిదవ బాగమ్:

 • దుస్రుర కెయ్దె యేసున్ హవ్లి కియ్వల్ అని మొద్న సిలువతగ టాంగి కియ్వల్
 • యేసు సాసి నేండ్వల్
 • బగవంతన్ వింతి కియ్వల్