మర్మింగ్

మా లోకుర్గ మర్మిన్ వెలె విలువ సీంతెర్. మా సమాజ్నగ ఇవ్ మర్మింగ్ ఇంకె నాలుంగ్ తీర్క్‌నె జర్గ్‌సెర్ మంతంగ్. మర్మింగ్ ఆయ్వల్, పాట్ ఆయ్వల్, సియ్వర్ సొన్వల్, సొడిసి సొంజి మర్మింగ్ ఆయ్వల్. సాదరన్ మర్మినగ పేడిన సూడ్వల్ ఆత పెజె కాజె-కోబ్రె కీంతెర్. కాజె-కోబ్రెతున్ నేటి బంటితంగ్ మర్మింగ్ ఇన్వల్ దినమ్ టరి కీంతెర్. లగ్డిన్ రండ్ –మూంద్ రోజ్కున్ మునె అవన-జావ కీసి నొవ్రి-నొవ్రల్ కీంతెర్. లగ్డింగ్, కోడ-కుక్డి, దేవ-దేవి, పారి జేవున్, మండ సూడ్లె వాయ్వల్ … ఇన్వలిక్ కాయ్దంగ్ మందంతంగ్.