మార్కు - సమ్దిర్కున్ డగుర్ బోర్?

ఇద్ పుస్తక్నగ బగవంతనొర్ మరి యేసు కిరిస్తు జగ్‌దునియతొర్ నరిమన్కన్ సాటి బతల్ బహన్ కీతొర్ ఇన్వడున్ బారెతె లిహి కీసి మంత. ఇద్ సమ్దొ వేసుడి ఇంకెడ ఇజ్రయేల్ దేస్నగ తొలె కరల్-కరల్ జర్గ్‌త. ఇద్ పుస్తకున్ కిరిస్తు సకమ్ 42 తల్ 44 సాల్ వేరి మార్క్ ఇన్వల్ వొరొర్ లిహి కీతొర్.
ఇదెనగ వోర్ యేసు కేతడ్ బూత్కున్ పొరొ అదికార్ వాలె ఆసి వెల్లెటిర్ లోకుర్గటల్ అవెన్ టెండ్సి పూడ్తొర్ అని వూర్కున్ చొకొట్ కీతొర్. అహ్నె బచ్విరొ యెడ్కి-దుక్నె మన్వలిర్కున్, గుడ్డి గూనలిర్కున్ చొకొట్ కీతొర్.
ఇంకె చొకొట్న కబుర్ బతల్ ఇతెకె బగవంతల్ మా సమ్దిర్కున్ వెల్లె మయతె సూడ్సెర్ మంతొర్. తన్వొర్ మరి యేసున మరన్తున్ హిందల్ మాకున్ ముక్తి సియ్లె వోన్ సారి కీతొర్. ఇదెన్ హిందల్ బోర్-బోర్తె పర్జ బగవంతన్ పొరొ విస్వాస్ ఇర్సి వోన ఆరదన కీంతెరొ వూర్కున్ బస్కెట్ గిర్ మన్వల్ స్వర్గ్‌న ముక్తి పుటంత ఇన్వడున్ బారెతె ఇద్ లిహి కీసి మంత.