మావ కోయ పర్జ

తెలంగాన రాస్టమ్ ఆయ్వక్ మనెకె కోయ్తుర జనొబ 2,75,000 ఆంధ్ర ప్రదేశ్నగ మత్త. ఆదిలాబాద్ జిలతగ లగ్-బగ్ 1,74,649 కోయంగ్ వడ్క్‌వలిర్ మంతెర్. మా కోయ కోయ్తుర్ సమ్దిర్ గిర్ పూనుర్ బోరె సొత్తెర్ ఇత్తెకె వూర మాన్-పాన్ వెలె చొకొట్ కీంతెర్.