మావ తొల్లెత లిపి

పేందొర్ లింగు (నార్‌: గుంజడ. మండల్: నార్నుర్. జిల్ల: అదిలాబాద్) తొల్లె 1942 తగ, మావ గోండి లిపిత పుస్తక్ లిహి కీతొర్. అదె నాట్నొర్, కోట్నక జంగు, 2007 తగ, ఇద్ తొల్లెత గోండి లిపిత పుస్తక్ మా సాటి వాచి కీతొర్. వోర్ వాచి కీనెకె రికర్డింగ్ కీసి ఇర్తొమ్. మిరట్ గిర్ ఇగెటల్ కేంజ వచ్చొ.