మావ యేరియ

మావ జిలత పొరొల్ అదిలాబాద్. 2011 సాల్ద జనొబ 2,741,239 మత్తెర్. ఇద్ జిల్లతగ కేడ అని జాతి-జన్వర్ వెలె మంత. ఇగె కుంటాల జలపాతం (కుంటెలత బొద్ర), పొచ్చెర జలపాతం (పొచ్చెరత బొద్ర), బాసరత సరస్వతి దేవిన మందిర్, కవల్ కేడతగ మన్వల్ జన్వర్‌త పార్క్, నిర్మల్‌తంగ్ బొమ్మంగ్, కేరమేరి అని నిర్మల్‌తంగ్ గాట్క్‌న రోడ్… ఈతంగ్ జాగంగ్ ఉండె వెలె మంతంగ్.