మోబయిల్ సాప్ట్‌వెర్

ఇద్ పేజితల్ నీవ మోబయిల్తున్ సాటి నిమె సాప్ట్‌వేర్ డావున్‌లొడ్ కియ వచ్చొ. జావ (JAVA JAR) అని ఆండ్రొయిడ్ (Android APK) పోన్స్ సాటి మంతంగ్.