యాకొబు

పూన నియమ్నగ యాకొబు ఇన్వల్ పొరొల్ వెల్లెటిర్కున్ మత్త. వీర్గటల్ వేర్ యాకొబు యేసునొర్ తముర్ ఆందుర్. వేర్ యాకొబు యేసు పిసి మనెకె, వోన్ పొరొ విస్వాస్ ఇర్మకి, బతి సాసి నేండ్త పెజె, వోర్ యేసు కరలెన్ బగవంతనొర్ మరి ఆందుర్ ఇంజెర్ సూడ్సి, కరి కీసి విస్వాస్ ఇర్తొర్.
లిహి కీత సాల్: కిరిస్తు సకమ్ లగ్-బగ్ 45-50 సాల్కున్ నడ్డుమ్.
ముక్కె గొస్టి:
ఇర్త విస్వాస్‌న గవ తొహ్వల్ ఇద్ చిట్టితగ మన్వల్ ముక్కె గొస్టి. మరట్ కస్టల్క్‌నంగ్ పరిక్సంగ్ వోర్చి మునె తాక్తెకె బగవంతన్ పొరొ కరల్ విస్వాస్ మంత ఇన్వల్ దుస్రుర్కున్ కరెమాంత. బగవంతన వచన్ పియ్సి తాక్వడున్ హిందల్ కరెమాంత. చర్చ్‌నగా అని బహిడుర్ లోకుర్ సంగ మన్వల్ తరిక సూడ్సి, కరల్ విస్వాసున్ బారెతె కరి కియ వచ్చొ. కియ్వలిక్ కామ్క్ అని వడ్క్‌వలిక్ గొస్టిన్ హిందల్, కరల్ విస్వాస్ మంత కి సెలె ఇంజెర్ మాకున్ కరెమాంత. కరల్ విస్వాసున్ బహన్ కరి కియన ఇన్వడున్ బారెతె ఇద్ పుస్తక్నగ మంత.