యోన

ఇద్ కతతగ బగవంతల్ సీత హుకుమున్ కత్రి కియ్వక్‌నె వొరొర్ యోన ఇన్వల్ బక్తల్ దుస్రొ నగుడె సొన్లె పెసియంతొర్. వోన్ తన్వ సర్దె తర్లె, బగవంతల్ బతల్ బహన్ కీతొర్? ఇన్వల్ వాచి కీసి కీమ్ట్.