రూతు

మొదొల్ వాచి కియ్వల్ గొస్టి
ఇద్ కలిత్ రొపొ తన్వంగ్ కార్వయ్క్ పూరి కియన్ సాటి, యూద జాతితుర్కునె ఆయ్వ దుస్రొ జాతితుర్కున్ గిర్ బగవంతల్ బహన్ వాడకం కీంతొరొ ఇజ్రయేల్ జాతితుర్ కరి కియన ఇంజెర్ ఇద్ రూతు ఇన్వల్ పుస్తక్నగ లిహి కీసి మంత. రూతు ఇన్వల్ వెయ్లొ మోయబ్ దేస్న ఆందు, ఇజ్రయేల్ దేస్న ఆయొ. పోసటి వెయ్లొ ఆత అద్ నయొమిన చొకొట్ వాయుట్ సూడన్ సాటి రూతు తన్వ పర్జతున్ సుటి కీసి, ఇజ్రయేల్ దేస్నగ వాంత. ఇజ్రయేల్ దేస్నొర్ దావిద్ రాజల్ అని వోనుర్ తొత్తుర్కున్ ఇద్ రూతు బహన్ అవల్ ఆసి నిల్తయొ, ఇద్ కతతగ లిహి కీసి మంత.
ఇద్ కతతున్ వాచి కియన్ మునె ఇద్ గొస్టి కరి కీమ్ట్
తొల్లె ఇజ్రయేల్ దేస్నగ యూద జాతితున్ రొపొ ఉంది నియమ్ మత్త. బతల్ ఇతెకె కుటుంబతగ ఇవిర్ మర్క్‌మంజి డగుర్ మరి మర్మింగ్ ఆసి మార్తెకె, సేర్న్‌డు తంగెన్ తుంగ్సి, తాదన ఆస్తితున్ పొరొ అదికార్ వాలె ఆంతొర్. ఉండె వూర్కున్ మరి-మియడ్ జల్మ ఆతెకె, అద్ ఆస్తి మర్క్‌న ఆంత. ఉంది మోక వొరొరె మంజి మార్తెకె, అద్ ఆస్తి కరుమ్నొర్ పాలెవాండన్ ఆంత. బోర్తె వోన కుటుంబతల్ ఉండె గిర్ పిసి మందంతెరొ, వూర్ సమ్దిర చొకొట్ వాయుట్ సూడ్వల్ జిమెదారి వోర్ పాలెవాండన్ పొరొ మందంత.
ఇద్ పుస్తక్నల్ కరివలిక్ గొస్టింగ్
బగవంతనంగ్ ఇచ్చంగ్ నమ్మ పరుర్ అహన్ పూరె మాయ్వల్.
బరొసతె పిస్వలిర్ హిందల్ బగవంతల్ తన్వంగ్ కార్వయ్క్ పూరి కియ్వల్.
దుస్రుర్‌కున్ మదత్ కియ్వడున్ హిందల్, కుటుంబమున్ పొరొ, దోస్తలిర్ పొరొ బరొస ఇర్వడున్ హిందల్, వూర పిస్వల్ తరిక మార్యుసి, బగవంతల్ వూర్కున్ ఆనంద్ సియ్వల్.
బగవంతన చొకొట్-పాన్ సిరిప్ యూదుల్కున్ సాటినె ఆయొ బతి సమ్ది జాతినుర్ సాటి మంత.
బగవంతల్ జగ్దునియత పర్జతున్ చొకొట్ సూడ్వల్ అని వూర పిస్వడున్ రొపొ తన్వంగ్ కార్వయ్క్ పూరి కియ్వల్ ఆందుర్.