హెబ్రి

యేసు కిరిస్తు తన్వ జీవ సీసి నేండ్తొర్ అని స్వర్‌గ్నగ తిరిసి సొత్తొర్. వోర్ యేసు “నన బగవంతనగ తిరిసి సొత్త పెజె, మీ సాటి పవిత్ర ఆత్మతున్ సారి కీంతొన్” ఇంజి వాగ్దన్ సీతొర్. అద్ ఆత్మ వూర్ సిస్యలిర్ పొరొ రెయ్త. అస్కె వూర్ సిస్యలిర్ సమ్దిర్కున్, పాతడ్తగ సొన్వక్ బచి కియ్వల్ యేసు కిరిస్తున్ బారెత చొకొట్న కబుడున్ దునియ పూరొ పర్చర్ కీతెర్. వూర్ యూద జాతితెర్ హిందల్ వెల్లెటిర్ లోకుర్ కిర్చన్క్ ఆతెర్. అహన్ విస్వాస్ ఇర్తుర్కున్ “హెబ్రి జాతితుర్ కిర్చన్క్” ఇంజెర్ కేయ్న్‌దిర్. వూర్ కిర్చన్కున్ పొరొ వెల్లె తీర్క్‌నె గాచర్ గండల్క్ అని తక్‌లిబ్క్ దుస్రొ లోకుర్ వాయుస్తెర్. అస్కె వూర్ కిర్చన్క్, తమ్వ విస్వాసున్ సుటి కీసి, తిరిసి పడనంగ్ కాయ్దంగ్ కానునింగ్ కీకట్ ఇంజెర్ సోంచ్ కీతెర్. ఇదెన్ హిందల్ వూరుర్ మరి-మియడ్ గిర్ గట్ విస్వాస్ ఇర్వలిర్ కిర్చన్క్ ఆయ పర్మకి. వీర్ ఇహిన్ మన్వలిర్ హిబ్రు జాతితుర్ సాటి, ఇద్ చిట్టితున్ యేసునొర్ సేవ్కలిర్గటల్ వొరొర్ లిహి కీతొర్.
పడన నియమ్ పూరి కియ పర్మకి, అద్ బగవంతన ఇచ్చతున్ యేసు కిరిస్తు పూరి కీతొర్, ఇన్వడున్ బారెతె ఇద్ చిట్టితగ లిహి కీసి మంత. ఇద్ చిట్టిత్ రొపొ మూంద్ ముక్కె గొస్టింగ్ మంతంగ్:
(1) యేసు కిరిస్తుయ్ బగవంతనొర్ మరి ఆందుర్. వోర్ తన్వ తనయ్ కస్టల్కున్ బోగె మాసెర్ బగవంతన ఇచ్చతున్ పూరి కియ్లె తయర్ ఆతొర్. వోర్ యేసు కిరిస్తు, బగవంతల్ సారి కీతుర్ సమ్దిర్ దూతలిర్, పర్‌వక్తలిర్ అని మాయ్నలిర్గటల్ మడనొర్ ఆందుర్.
(2) యేసు కిరిస్తున్ తెర్ మునె పిసి మత్తుర్ డగుక్ కటొడలిర్ సమ్దిర్గటల్, యేసు సదా పిసి మన్వల్ పెర్సొర్ కటొడల్ ఆందుర్ ఇంజి బగవంతల్ తొహ్తొర్.
(3) జన్వర్కున్ బలిచడి కియ్వల్ అని పియ్సి తాక్వలిక్ కాయ్దంగ్ కానున్క్ తమకున్ పాప్క్‌నల్ బచి కీంతంగ్ ఇంజెర్ యూద జాతితెర్ సోంచ్ కీందిర్. బతి పాప్నల్, వెరెతల్ అని మరన్తల్ సిరిప్ యేసు కిరిస్తు వొరొరె బచి కియ పరంతొర్ ఇంజెర్ ఇద్ చిట్టితగ మంత. వోర్ యేసు వొరొరె సతె అని సదా పిసి మన్వల్ పెర్సొర్ కటొడల్ ఇంజెర్ గిర్ మంత.