హైమన్‌డార్ప్ సాబ్

హెమన్ డార్ప్ సాబ్ (1909-1995) ఆస్‌ట్రియ దేస్నొర్ ఆందుర్. తన్వ జిన్గనితగ 40 సాల్క్ బారత్ అని నేపల్ దేస్క్‌నగ గుట్టంగ్-కేడెనగ మన్వలిర్ మా దాత్నుర్ లోకుర్ సాటి కామ్ కీతొర్.

వోర్ సాబ్ మర్లవాయి ఇన్వల్ నాటె 1941-1943 సాల్కున్ నడ్డుమ్ మత్తొర్. అస్కె కోయ బాసతున్ డెవ్లప్ కియ్లె, సాడంగ్ సురు కీతొర్. అని మావ రీతి-రివజున్ బారెతె పుస్తక్ లిహి కీతొర్. వోన వెయ్లొన పొరొల్ ఎలిజబెత్. 1989 వేరి మర్లవాయి వోర్ సాబ్ వాసెర్-సొంజెర్ మత్తొర్. మరన్ ఆత పెజె వూర్కున్ హేతు కియ్లె, మా కోయ్తుర్ వెలెటిర్ హర్ సాల్ పూస్ మహిన 11 తారికున్ నేటి, వూరంగ్ పుత్లనగ వాజ-గాజతె పూజ పతెర కీంతెర్.

ఆదిలాబాద్ జిలతెర్ సమ్దిర్ కోయ్తుర్కున్ హైమన్‌డార్ప్ సాబ్ బోర్ ఇన్వల్ టావ. పన్నస్ (50) వర్సన్ మున్నె మావంగ్ కస్టల్క్ అని దుక్సన్ కరి కీసి మదత్ కియ్లె ఇంజెర్ హైద్రబాద్నల్ నిజాం సర్కార్తుర్ వోర్ సాబున్ మావ యేరియతె సారి కీతెర్.

హైమన్‌డార్ప్ సాబ్ వెలె చొకొట్నొర్ మాయ్నల్ ఆందుర్. మా కోయ కోయ్తుర్ మున్నె సొందన్ సాటి వెలె కామ్క్ కీతొర్. వోర్ సాబ్ మా సంగ మంజి, మావ కోయ (గోండి) బాస కరితొర్. మా బరొబర్ తిత్తొర్ ఉట్టొర్. మావ దుక్సతున్ తన్వ దుక్సత్ దాత్ సమ్జె మాతొర్. వోర్ సాబ్ మా సమ్దిర్కున్ వెలె లాడ్దె అని మయతె సూడ్తొర్. మా కోయ్తుర పిస్వల్ తరిక సుద్రె మాయన ఇంజెర్ లెక్క సెల్లెంగ్ అచ్చొర్ చొకొట్నంగ్ కార్వయ్క్ కీతొర్.

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌నంగ్ పేజినగ మిరట్ వాచి కీసెర్ అని సూడ్సెర్ మున్నె సొత్తెకె హైమన్‌డార్ప్ సాబున్ తెర్ డగుర్ సతిపురుసల్ మాయ్నల్ వొరొర్ మంతొర్ ఇన్వల్ కరి కీంతిట్.
వోర్ గిర్ మా సాటి అని మా సమ్దిర్కున్ మదత్ కియన్ సాటి వాతొర్. బతి వోన్ సాదరన్ రాజల్ మహ్గ సారి కియ్మ. బతి కలి గడి కీతొర్ వోర్ బగవంతలె మాకున్ మదత్ కియ్లె ఇంజెర్ వోన్ సారి కీతొర్. వోర్ సతిపురుసల్ మాయ్నన పొరొల్ యేసు.

రండ్ హాజర్క్ (2000) వర్సన్ మున్నె వోర్ యేసు సింగర్ దీప్నల్ రెయ్సి దర్తురితున్ పొరొ వాతొర్. మా దాత్ కలితగ పిస్తొర్. మావంగ్ గొస్టింగ్ వడ్క్‌తొర్, మా బరొబర్ ఉట్టొర్ తిత్తొర్. కస్టల్క్ అని దుక్సంగ్ మా బరొబర్ సోసి కీతొర్.

మా దాత్ వోన మరన్ ఆయ్మకి. ఇదెన్ బద్లి మున్నె జర్గ్‌వడున్ బారెతె వెహ్వలిర్ తొత్తుర్ గురుర్ (ప్రవక్తలిర్) వోర్ యేసున్ బారెతె వెహ్త తీర్ జర్గ్‌త. బహన్ ఇత్తెకె తొత్తుర్ పర్జ వోన జీవ యేత్తెర్. బతి తిరిసి మూంద్ రోజ్క్‌నె నేండ్తొర్. ఇంకె వోర్ పెర్సొర్ కటొడల్ ఆసి సింగర్ దీప్నగ బగవంతన చర్నతె మా లాసి వినంతి కీసెర్ మంతొర్.

వేర్ యేసున్ బారెతెన్ "నావొర్ లాడ్నొర్ మరి" ఇంజెర్ బగవంతల్ వెహ్తొర్. వోర్ యేసు నన బవిసత్నె ఉంది దివొస్ తిరిసి వాంతొన్ ఇంజెర్ వెహ్తొర్. సిరిప్ వోర్ యేసుయె మావ ఈతల్ దుక్సతల్ బచి కీసి మాకున్ సింగర్ దీప్నొర్ బగవంతనగ వోయ పరంతొర్.

మావ ఆస బతల్ ఇత్తెకె మిరట్ గిర్ వోర్ యేసున్ బారెత వేసుడి కేంజ్వల్ హిందడెన్ ఆయి సూడ్వడెన్ ఆయి సెల్లెకె వాచి కియ్వల్ హిందడెన్ ఆయి వోన్ బారెతె కరి కియ పరంతిట్. మిరట్ బస్కెట్ గిర్ వెరిసెర్ మన్వల్ మరన్తున్ మెయ్సి సింగర్ దీప్నగ బగవంతన్ సంగ సదా మన్వల్ జీవ యేచ్చి పిసెర్ మంద పరంతిట్.

ఇగె మన్వలిక్ వేసుడింగ్ అని కతంగ్ సమ్దొ గిర్ బగవంతన పవిత్ర గ్రంత్నంగ్ ఆందుంగ్. ఇవ్ సమ్దొ బగవంతనంగ్ వచన్కున్ మాకున్ వెహంతంగ్. ఇవ్ సమ్దొ గట్నంగ్ కరల్-కరల్ జర్గ్‌తంగ్ ఆందుంగ్. ఇవెనగటల్ మరట్ తొల్లె బతల్ జర్గ్‌త అని బవిసత్నె బతల్ జర్గ్‌వల్ మంత ఇన్వడున్ బారెతె కరి కియ పరంతట్.

కోయ (గోండి) బాసతె మన్వలిక్ ఇవ్ విడియొన్ డవున్ లోడ్ కీసి సెల్లెకె అహ్నె ఇంటర్నెట్‌నగ గిర్ సూడ వచ్చొ. యేసున్ బారెతె మన్వలిక్ పాటంగ్ గిర్ కేంజ వచ్చొ. అహ్నె వోర్ బగవంతన్ బారెతె లిహి కీసి మన్వల్ పవిత్ర గ్రంత్ బైబిల్తున్ గిర్ కోయనె డవున్ లోడ్ కియ వచ్చొ.