1వ తిమొతి

ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొన పొరొల్: పవ్లు
లిహి కీత సాల్: కిరిస్తు సకమ్ లగ్-బగ్ 64
ముక్కె గొస్టి:
ఇగె యేసునొర్ బక్తల్ పవ్లు ఇన్వల్ కబ్రియల్, తనకున్ మరిన్ దాత్ మన్వల్ తిమొతి బక్తన్ ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్. అగ ఎపెస్ చహర్తె మన్వలిర్ బక్తలిర్కున్, బగవంతన బక్తితల్ బహ్కి కియ్లె వెల్లెటిర్ లబడ్ గురుర్ తయర్ ఆతెర్. వూర్ గురుర బోదతున్ ఆపుస్లె అని అగటుర్ బక్తలిర బక్తితున్ బడి కియ్లె, తిమొతి బహన్ బక్తి బావ్తె మందన ఇన్వల్ లిహి కీతొర్.
బగవంతల్ వొరొరె మంతొర్. అహ్నె బగవంతనగ మాయ్నలిర్కున్ మీరి కియ్వల్ గిర్ వొరొరె మంతొర్. వోరె మాయ్నన రూప్నె జల్మ యేత్తొర్ యేసు కిరిస్తు ఆందుర్. యేసు పర్జ సమ్దిర్ పాప్నల్ బచె మాయన ఇంజెరెంతె, తన్వ తనయ్ అర్పన ఆసి కండి కీతొర్.
ఇద్దె ఆయ్వ అగ మన్వలిర్ సమ్ది వహినుర్ బక్తలిర్ దుస్రుర్‌కున్ బహన్ మాన్-మర్యద సియన, బహన్ తాకన, బహన్ బావ్-బక్తితె పిసన ఇన్వలిక్ గొస్టిన్ బోద వెహన ఇంజెర్ తిమొతిన్ లిహి కీతొర్.