2వ తిమొతి

ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొన పొరొల్: పవ్లు
లిహి కీత సాల్: కిరిస్తు సకమ్ లగ్-బగ్ 67
ముక్కె గొస్టి:
యేసు కిరిస్తునొర్ బక్తల్ పవ్లు ఇన్వల్ కబ్రియల్, బగవంతన కబుడున్ పర్చర్ కీతతున్ హిందల్ జేల్దగ అర్సి కస్టల్క్ బోగె మాసెర్ వొరొరె మత్తొర్. తన్వ మరన్త గట్క కరుమ్ వాసి మత్త. తెర్ బతి తిమొతి బక్తితగ ఉండె ఇచుర్ బడె మాయన ఇంజెర్ ఇద్ చిట్టి పవ్లు లిహి కీతొర్.
ఇవ్ ఆక్రితంగ్ దివొస్క్‌నె గర్వ-గమండితె అని లబడ్-లప్డతె, తమ్వ సుక్-బోగున్ ఆస కీసెర్, పొరొ-పొరొ బక్తి తొహ్వలిర్కున్ లక్ మన్. వూర్ తమకున్ పసంద్ వాతంగ్ అవ్ బోదంగ్ వెహ్వలిర్ గురుర్కునె తమ్వ సిర్ముట్ మీరి కీంతెర్. అదెన్ సాటి బగవంతన సతె కబుడున్ పర్చర్ కియ్లె, హర్ గట్క తయర్ మన్ ఇంజెర్ బగవంతన సక్తితె, ఇద్ రెండవ చిట్టితగ తిమొతిన్ పవ్లు లిహి కీతొర్.