లూక

ఇద్ పుస్తకున్ బారెత గొస్టి
లిహి కీతొన పొరొల్: లూక డాక్టరల్. వేర్ లూకల్ పవ్లునొర్ చొకొట్నొర్ దోస్తల్ ఆందుర్. (2 తిమొతి 4:11) పవ్లు సేవ కియ్లె సొనెకె, వెల్లె జోకంగ్ వోన్ సంగ యాత్ర కీతొర్ ఆందుర్. (అపొ. కా. 16:10; 20:6; 27:1-2; పిలెమోన్ 24; కొలస్సి 4:14)
లిహి కీత కాలమ్: లూకల్ ఇద్ పుస్తకున్ యేసు సాసి-నేండ్తంగ్ కహి సాల్క్‌నెన్ లిహి కీతొర్. వేర్ లూకల్ రండ్ పుస్తక్ లిహి కీతొర్. మొదొడ పుస్తక్ ఇద్ ఆంద్ అని దుస్రొ పుస్తక్ అపొస్తుల్క్‌నంగ్ కార్వయ్క్ ఆంద్.
ముక్కె గొస్టి: పాప్న సక్తితల్ పర్జతున్ బచి కియ్లె, బగవంతల్ నేమి కీతొర్ వోర్ బచి కియ్వల్ యేసు ఆందుర్. వోర్ పుట్టన్ మొదొలె, వోన్ బారెతె లిహి కీతంగ్ తొలెతంగ్ గ్రంత్క్‌నంగ్ వచన్క్ పూరి కియ్లె, బగవంతన సేవ బహన్ సురు కీతొర్. తప్తంగ్ గొరెన్ దాత్ మన్వలిర్ లోకుర్కున్ బచి కియ్వలె నావ కామ్ ఇంజెర్ వెహ్తొర్. యేసు పర్బు, “స్వర్గ్‌నొర్ మాయ్నల్” బహన్ ఆతొర్? ఇన్వల్ గొస్టితున్ బారెతె ఇగె లిహి కీతొర్. వోన పుట్వడి, జిన్గని, మాయ్నన్ దాత్న పుట్వడితున్ బారెతె, మెయ్తంగ్ సమ్దొ చొకొట్నంగ్ కబుక్నల్ తెర్ ఇద్ పుస్తక్‌నగ వెలె పోడి కీసి లిహి కీతొర్.
కాలి నావ పొరొల్ సూడ్సి ఆయొ బతి, ఇవ్ కామ్కున్ సూడ్సి తెర్ నా పొరొ బరొస ఇరట్. అహన్ మీవంగ్ దిల్క్‌నగ బగవంతన్ జాగ సీకిట్‌తె, “బస్కెట్ జీవతె స్వర్గ్ దీప్నగ బగవంతన్ సంగ మందంతిట్” ఇంజెర్ యేసు వెహ్తొర్. యేసున పిస్వడున్ బారెతె లిహి కీనెకె, యూదుల్క్ బూర్కున్ తె కమి పాన్దె సూడ్న్‌దిరొ, వూర్కున్ డగుర్-పాన్ సీసెర్ బగవంతల్ లూకన కెయ్దె ఇద్ పుస్తక్‌నగ లిహి కియుస్తొర్.
ఇద్ పుస్తక్ దునియతుర్ సమ్దిర్ సాటి మంత. తేన్ వాచి కీసి, నీ జీవ బస్కెట్ బగ మందన ఇన్వల్ నిర్నయ్ యేత. దనెవాద్!