బయ్‌బిల్తంగ్ పుస్తక్

ఇంకె వేరి బయ్‌బిల్‌త పూన బాగమ్నంగ్ పుస్తకాల్క్‌నల్ లగ్-బగ్ అర్దొ పుస్తకాల్క్ కోయ బాసతె లిహి కీసి మంతంగ్.

బయ్‌బిల్తగ పూరొ సాట్ సారుంగ్ (66) పుస్తక్ మంతంగ్. ఇద్ గ్రంతున్ రొపొ పడన బాగమ్ అని పూన బాగమ్ ఇన్వలిక్ రండ్ బాగమ్క్ మంతంగ్. పడన బాగమ్నగ పూరొ తీస నొవ్ (39) అని పూన బాగంనగ వీస యేడుంగ్ (27) పుస్తక్ మంతంగ్. పడన బాగమ్నగ యేసున జల్మ ఆయ్వక్ మన్నెకె బతల్ బహన్ జర్గ్‌త అద్ లిహి కీసి మంత. పూన బాగమ్నగ యేసు జల్మ ఆత పెజె బతల్ బహన్ జర్గ్‌త ఇన్వడున్ బారెతె లిహి కీసి మంత. ఇవ్ పూరొ పుస్తక్ బగవంతల్ మాకున్ బచొర్ లాడ్ కీంతొర్ ఇన్వడున్ బారెతె వెహంతంగ్.