మావ సమజ్నంగ్ పోటొంగ్

ఇవెనల్ బద్ తెర్ ఉందితున్ క్లిక్ కీతెకె, ఆతంగ్ ఉండె వెలె పోటొనగ వోంత

Dandari

డండరి

కేతి

మావ యేరియ

కెస్లపుర జత్ర

మర్మింగ్

సడ్క్

వాచి కియ్వల్

హైమన్‌డార్ప్ అని బెట్టి ఎలిజబెత్

మావ పర్జ