కెస్లపుర జత్ర

మావ తెలంగానత్ రొపొ నాల్ సగ, సియ్ సగ, సార్ సగ అని యేడ్ సగతుర్ కోయ్తుర్ మందంతెర్. వీర్గటల్ యేడ్ సగతుర్ ఆయ్వల్ మెస్రం కాన్‌దాన్తుర పెర్స పేన్ ఇద్ నాగొబల్ ఆందు. బతి మావ రాస్టమ్నురె ఆయ్వ, దుస్రొక్ రాస్టల్క్‌నల్ గిర్ వెలెటిర్ మావుర్ కోయ-కోయ్తుర్ వాసి, నాగొబన పూజ-పతెర కీంతెర్. ఇద్ జత్ర హర్ సాల్ పూస్ మహిన జర్గంత. పూనంగ్ కోర్యక్‌నంగ్ బేటింగ్, సమ్దిర్ మెస్రుర్ మీరె మాసి కార్వయ్క్ తుంగ్వల్ జర్గంత. దుస్రుర్ సమ్దిర్ పర్జ నాగొబన్ నారెల్క్, డారి-బేలింగ్, హుండి అని దుస్రొక్ మొక్ కండి కీసి, పూజంగ్-పతెరంగ్ కీసి కుసి-ఆనంద్నె మల్సి దాంతెర్.